Бесплатна литература @ Е-библиотека

Е-библиотека е бесплатен сервис креиран пред се, во прилог на студентите и вработените на Универзитетот „ Гоце Делчев” во Штип, кој содржи бесплатен пристап до потребната стручна литература за студирање (учебници, помагала, прирачници) . Е-библиотека ги собира на едно место сите изданија потребни на 13 факултети и придружни институти во рамките на Универзитетот.

Последно ажурирано

април 21, 2020

Солидарна компанија

E-библиотека